Osnovni podaci

9 Septembra, 2021

Osnovni podaci

Novim Zakonom o energetici, koji je Skupština Crne Gore donijela 22. aprila 2010. godine, definisano je da Vlada Crne Gore osnuje Operatora tržišta električne energije.

Vlada Crne Gore je, na sjednici od 16. 12. 2010. godine, donijela Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski operator tržišta električne energije“, koji predstavlja novi pravni, energetski subjekat odgovoran za organizovanje i upravljanje tržištem električne energije u Crnoj Gori.

DOO „Crnogorski operator tržišta električne energije“ je kod Privrednog suda Crne Gore registrovan 29.07.2011. godine.

Regulatorna agencija za energetiku je 23. decembra 2011. god. Operatoru tržišta izdala licencu za djelatnost Operatora tržišta električne energije.

1. avgusta 2013. godine COTEE je počeo izradu probnih voznih redova.

Nakon dva mjeseca probnog rada, 1. oktobra 2013. godine Crnogorski operator tržišta električne energije počeo je sa redovnom izradom voznih redova i time preuzeo upravljanje tržištem električne energije u Crnoj Gori, koristeći softver (aplikaciju) koji je obezbijedio integralno sinhronizaciju informacionog sistema obaveznika izrade dnevnih programa rada (voznih redova) sa satnom rezolucijom.

Istovremeno, stvorene su pretpostavke za uspostavljanje balansnog sistema u elektroenergetskom sistemu Crne Gore.

COTEE – Crnogorski operator tržišta električne energije d.o.o
Telefon: +382 20 223 703; Fax: +382 20 223 702.

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130, 81000
Podgorica, Crna Gora;

E-mail: office@cotee.me
©Copyright 2021. COTEE Opšti uslovi korišćenja