O tržištu

September 9, 2021

Tržište električne energije

Tržište električne energije je tržište na kojem se obavlja organizovana razmjena ponuda za prodaju i ponuda za kupovinu električne energije u svim vremenskim okvirima.

Tržište električne energije u Crnoj Gori je zvanično otvoreno od 01.01.2009. godine donošenjem Pravila za osnivanje i rad tržišta električne energije od strane Regulatorne agencije za energetiku, kojem je prethodilo donošenje i odobravanje Tržišnih pravila

Osnovni principi organizovanja rada i upravljanja tržištem električne energije kojim se rukovodi Operator tržišta su:

1. objektivnost,
2. nediskriminatornost,
3. transparentnost.

U skladu sa Odlukom o modelu tržišta električne energije u Crnoj Gori, tržište električne energije u Crnoj Gori sastoji se od veleprodajnog i maloprodajnog tržišta.

Utvrđen je model veleprodajnog tržišta električne energije, koji  uključuje:

1. dugoročno – tržište na bazi bilateralnih ugovora,
2. srednjeročno – dan unaprijed tržište,
3. kratkoročno – balansno tržište,
4. aktivnosti nakon realnog vremena – obračun i poravnanja odstupanja.

Osnovni zahtjevi za uspostavljanje tržišta električne energije su da:

1.     mora postojati konkurentno, otvoreno i nediskriminatorno tržište,

2.     učesnici trebaju da imaju mogućnosti da trguju energijom, što im omogućava da što je

moguće više izjednače kupljenu sa potrošenom energijom,

3.     učesnici moraju da imaju pristup informacijama o cijenama i količinama.

 

Snabdjevači moraju biti u mogucnosti da:

1. identifikuju potrošače,
2. kupuju energiju na konkurentan način,
3. tačno mjere potrošnju potrošača,
4. imaju precizno i vremenski usklađeno poravnanje.

 

Operator sistema mora biti sposoban da, korišćenjem pomoćnih i sistemskih usluga, energetski balansira sistem i održava ga sigurnim.

COTEE – Crnogorski operator tržišta električne energije d.o.o
Telefon: +382 20 223 703; Fax: +382 20 223 702.

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130, 81000
Podgorica, Crna Gora;

E-mail: office@cotee.me
©Copyright 2021. COTEE Opšti uslovi korišćenja