O operatoru tržišta

Osnovni podaci

Novim Zakonom o energetici, koji je Skupština Crne Gore donijela 22. aprila 2010. godine, definisano je da Vlada Crne Gore osnuje Operatora tržišta električne energije. Vlada Crne Gore je, na sjednici od 16. 12. 2010. godine, donijela Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski operator tržišta električne energije“, koji predstavlja novi pravni, energetski subjekat odgovoran […]
Read More

COTEE – Crnogorski operator tržišta električne energije d.o.o
Telefon: +382 20 223 703; Fax: +382 20 223 702.

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130, 81000
Podgorica, Crna Gora;

E-mail: office@cotee.me
©Copyright 2021. COTEE Opšti uslovi korišćenja